Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Органи управління та врядування

Органами управління ТЦК є:

 • Загальні Збори членів ТЦК.
 • Правління ТЦК.
 • Президент ТЦК.
 • Наглядова Рада - Розпорядчий та контролюючий орган ТЦК.
 • Дирекція Фонду
Загальні Збори членів ТЦК
Загальні Збори членів ТЦК

Вищим органом Фонду є Загальні Збори членів ТЦК (далі – Загальні Збори), які скликаються за потребою, але не менше одного разу на два календарні роки. Загальні Збори скликаються Правлінням за власною ініціативою, на вимогу засновників, Наглядової Ради та/або не менш як 1/3 членів Фонду. Місце i час скликання Загальних Зборів та попередній порядок денний повідомляються письмово всім членам Фонду не пізніше як за один місяць до дати проведення Зборів. Позачергові Збори не розглядають питання, які не були внесені у порядок денний.

Питання до порядку денного Загальних Зборів вносяться Правлінням ТЦК або не менш як 1/3 членів ТЦК.

Загальні Збори правомочні приймати рішення, якщо для участі у них зареєструвалося не менше половини членів ТЦК. Усі рішення на Загальних зборах ухвалюються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено цим Статутом або не ухвалено окреме рішення щодо форми голосування. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало 50% плюс один голос учасників Загальних Зборів, що мають право голосу. Персональні питання та питання вибору (призначення) органів управління Фонду вирішуються як відкритим, так i таємним голосуванням за рішенням Загальних Зборів.

Загальні Збори членів ТЦК:

 • вносять зміни та доповнення до Статуту ТЦК (Статут вважається затвердженим, а зміни та доповнення до нього прийнятими, якщо за це проголосувало не менш як 3/4 присутніх на зборах членів ТЦК;
 • затверджують структурні зміни в ТЦК;
 • приймають рішення про його реорганізацію чи ліквідацію (рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 членів ТЦК) та передають це рішення на затвердження засновнику (засновникам) ТЦК;
 • визначають коло питань, якi належать до розгляду Загальними Зборами, затверджують регламент своєї роботи, утворюють робочі органи;
 • затверджують благодійні програми ТЦК;
 • приймають рішення щодо заснування установ, організацій та інших юридичних осіб відповідно до чинного законодавства та затверджують їх статуту (положення);
 • обирають відкритим або таємним голосуванням Президента ТЦК, членів Правління;
 • розглядають та схвалюють основні напрями діяльності ТЦК;
 • затверджують бюджет ТЦК та звіти про його виконання;
 • вирішують будь-які інші питання, крім тих, які належать до виключної компетенції інших органів управління ТЦК.
Правління
Правління

Виконавчим органом Фонду є Правління ТЦК. Правління ТЦК здійснює керівництво поточною діяльністю ТЦК. Члени Правління ТЦК обираються Загальними Зборами терміном на п’ять років у кількості, що встановлюється Загальними Зборами членів ТЦК. Президент ТЦК призначає із складу Правління Голову Правління терміном на п’ять років. Члени Правління ТЦК здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

 

Правління Фонду:

 • розглядає та затверджує плани роботи ТЦК на рік, а також звіти про їх виконання;
 • затверджує стратегічний план ТЦК та вносить у разі необхідності до нього зміни;
 • розглядає та затверджує благодійні програми ТЦК, а також проводить оцінку їх реалізації;
 • визначає принципи використання коштів ТЦК;
 • затверджує кошторис утримання дирекції ТЦК та звіти про їх виконання;
 • скликає Загальні Збори ТЦК та організаційно забезпечує їх проведення;
 • затверджує символіку ТЦК та порядок її використання;
 • вирішує iншi питання діяльності ТЦК, що не віднесені до компетенції вищого органу ТЦК.

 

Правління здійснює свою діяльність відповідно до Статуту ТЦК та на основі Положення про Правління (Додаток 4), що затверджується Президентом ТЦК. Порядок прийняття рішень Правлінням визначається цим Статутом та Положенням про Правління. Чергові засідання Правління Фонду скликаються Головою Правління за потребую, але не менше одного разу на пів календарного року. Засідання Правління скликається Головою Правління за власною ініціативою або на вимогу Президента ТЦК. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4 членів Правління. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У разi рівного розподілу голосів голос Голови Правління вважається вирішальним. Члени Правління можуть брати участь у засіданнях Правління самостійно або передавати свій голос іншому члену Правління, що оформлюється відповідної довіреністю.

Правління ТЦК
Залужний Андрій

Вишняк Андрій

Оксана Матусяк
Президент
Любов Паливода
Президент

Президент ТЦК обирається Загальними Зборами із числа засновників ТЦК. Засновником ТЦК є Паливода Любов Михайлівна

Президент ТЦК:

 • формує склад Наглядової Ради ТЦК та заслуховує її звіт про щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної організації;
 • представляє ТЦК у відносинах з органами державної влади та управління, з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними;
 • виносить питання на розгляд Правління;
 • розпоряджається коштами ТЦК відповідно до принципів, затверджених Правлінням ТЦК;
 • контролює роботу дирекції ТЦК;
 • від імені ТЦК без довіреності підписує будь-які договори, угоди, контракти та інші фінансові документи як перша особа;
 • призначає на посади та звільняє з посад штатних співробітників дирекції ТЦК;
 • затверджує Положення про дирекцію ТЦК, Правління ТЦК та вносить до них зміни;
 • розпоряджається майном ТЦК відповідно до чинного законодавства та рішень інших органів управління ТЦК;
 • контролює фінансову i фінансово-господарську діяльність заснованих ТЦК підприємств i організацій, приймає та звільняє з роботи їх керівників;
 • відкриває i закриває рахунки в установах банків;
 • видає накази, що є обов’язковими для всіх співробітників ТЦК i створених ТЦК організацій, установ, підприємств;
 • одноособово розподіляє завдання серед штатного персоналу i залучених осіб i контролює виконання ними їх функціональних обов’язків;
 • виконує iншi функції, що випливають із цього Статуту та чинного законодавства.

Президент ТЦК може передати частину своїх повноважень (за згодою Правління) виконавчому директору ТЦК, про що видається наказ та у разі потреби оформляється довіреність.

palyvoda@ccc.kiev.ua

Наглядова Рада
Наглядова Рада

Розпорядчо-контролюючим органом ТЦК є Наглядова Рада, яка здійснює контроль за благодійною та фінансово-господарською діяльністю ТЦК та заснованих ним юридичних осіб. Члени Наглядової Ради призначаються Президентом ТЦК.

Члени Наглядової Ради ТЦК здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Якщо під час виконання своїх обов’язків, пов'язаних з діяльністю ТЦК, члени Наглядової Ради ТЦК нестимуть витрати власних коштів, ці витрати підлягають відшкодуванню з коштів ТЦК на підставі поданих звітних документів, а в разi їх відсутності – на підставі рішення Правління ТЦК.

Членами Наглядової Ради ТЦК є люди, які:

 • Поділяють місію і цінності ТЦК.
 • Мають бажання співпрацювати з ТЦК як члени Наглядової Ради.
 • Мають бажання просувати ТЦК у середовищі тих людей, з якими спілкуються.
 • мають заслуги та значні професійні досягнення в сфері діяльності громадських та благодійних організацій;
 • є державними службовцями, службовцями органів місцевого самоврядування, які своєю діяльністю демонструють важливість та розуміння ролі громадських, благодійних організацій в суспільстві або до кола повноважень яких входять питання взаємодії з громадськими та благодійними організаціями;
 • є визнаними фахівцями з питань розвитку громадянського суспільства;
 • надали значну організаційну та/або матеріальну підтримку діяльності Благодійного фонду "Творчий центр ТЦК".
 • Беруть участь в обговоренні стратегії ТЦК, надають свої рекомендації і пропозиції щодо діяльності та планів ТЦК.

Положення про Наглядову Раду ТЦК (Додаток 5) регулює діяльність Ради. Положення затверджується Зборами членів Фонду.

Наглядова Рада
Татаринова Лариса
Кучереносов Владислав
Кондратюк Тетяна